تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

چشام بارونیه  دست خودم نیست
که تو در میری ازم شونمو   میگیره غم
آخ چقدر بد عاشقم
گره خوردم به عطر موی خوش رنگت
مثل زنجیر    تا میای وایسم رو پام
ـــــ   جونمو میگیره عشق
گوشی تو  دستمه یه ریز پیش عکست        
میخوابم منه مریض  همه حرفامو گفـتم فقط
یه چیز  بیا هرجور میخوای
باش پشت فرمون حواس پرت
منو دوست داشتن تو دیوونه کرد
تو دل کی برم   تو هوای سرد
یهو برگردی ای  کاش  لااقل یه حرفی
بهم بزن که شاید امشبو
بخوابم من یه  ماهی ام تو آرزوی قلاب مرده
روی آبم گوشی تو دستمه