تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

تو آدما دنبال فـیک توام  
حتی نباشی کنارم فکر توام
تا خورشیدو آسمون گریه کنن
این سرابا همشون فیس توان
سرده سردی باهام
سردترم وقتی که  با بعدی رفتی شام
جای چنگاتو دیدم  رو تن رفیقام ولی باز
انعکاس تو رو آینه های خونم
اینجوری هرچی دم دسته  باید که بشکونم
یه عالم  فکرو خیال  یه عالم غم رو شونم ولی باز
تو آدما دنبال فیک توام
حتی نباشی کنارم فکر توام
تا خورشیدو آسمون گریه کنن
این سرابا همشون فیس توان
تو آدما دنبال فیک توام
حتی نباشی کنارم فکر توام
تا خورشیدو آسمون گریه کنن
این سرابا همشون فیس توان
تو آدما دنبال فیک توام