تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

دو سه روزی می شه  تنها تو خونه موندم
خوابیده ساعت و  اما بیدار می مونم
کساده بازار منو بیزارم از غم
که ای کاش می مردم و  این روزارو نمیدیدم
از کلنـجار خیلی خستم  سکوت شده کار من
از شیوع قشر خاصی که ژست و عقده ی توأمن
وقتی با هر خوبیه من  پاسخ بدی بود
وقتی با صورت غم  میری تو دیوار دود
وقتی کینه  میشینه رو اجزای قلبت
دیگه خونه میشه  آخرین درمان دردت