تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

خیلی وقـته که دیگه دلت واسم تنگ نمیشه
گله ابریشم من گل که دلش سنگ نمیشه
 ـــ   خیلی وقته که یه پیغومی ندادی واسه من
آخ چقدر قشنگ از عشق تو دیــوونه شدن
تو میای تمـوم میشه هر چی غمه
روز دیدار تو روز عشقـمه
زندگی عشق همین دقایـقه
زنده باد هر کی هنوز یه عاشـقه
مثل تو عاشق عشقم منو بیـگانه ندون
باز یه روز دستای گرمت رو به دسـتام برسون
 ــ  با خودت عشقو بیار گذشته هامو بسوزون
میدونم باز یه روزی تموم میشه فاصلمون
تو میای تموم میشه ...
تو میای ــ  تو میــای تو ــ میــای
انگار از یه معبد عشق قدیـمی تو میای
 ــ  از یه شعـر عاشقونه ی صمیـمی تو میای
 ــ  از تو پرواز پرستو های عاشق تو میای
 ــ  از رو گلبرگای معصوم شقایق