تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

دستم از دستای تو دور موند
چون چشم دنیا شور بود
خنده هام بعد تو بی روح شد 
درد تو قد یه کوه شد
چه شدش بی معرفت
کی تو رو اینجوری دیـوونه کرد
اون قلب سنگیه بی رحم بی درد
هی تو رو  هی دور و دورتر میکرد
برس به دادم  ندیدی بی تو تا کجا ادامه دادم
نشد بدون تو   بیا برس به دادم
نیومدی دیگه   نیا تمومه کارم
کجایی عشقم  نشد بگم نرو دلم نیومد هر بار
بگم نرو  که بند اومد زبونم انگار
کجایی عشقم بیا برس به دادم