تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

هنوز زنگ میزنم به تلفن  خاموش بعد یه سال
جات خالی من بـازم دارم  تـنها میرم شمال
جاده ها دلشون تنگه  واسه ما دوتا 
عشق من برگرد من نیستم  مال این بازیا
بت وابسـتم هنوز  به تو دل بسـتم هنوز
کاش برگردی یه روز دل دل ساده بسـوز
یه لحظش یه ساله  یه سالو چجور طاقت آورد دلت 
عشق من خب بیا  بگو چی بوده مشـکلت
چی شده مگه میشه تموم بشه اون قد عشق
از دلت چجوری یه دفعه  یهو پر زد عشق
بت وابستم هنوز