تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bb

یه فرصت داره میمیره  همین الانشم دیره
یه لحظه ست  فرق باختن تا نباختن
تو میدونی چرا اینجام بازم از تو  تو‌رو میخوام
تو میشی فرق باختن با نباختن
همینه فرق باختن تا نباخــتن
میخواااااام  با تو یکی باشـــــــــــــم
میخوای واسه تو کی باشم
اگه تــــــا آخرش باشـــــی
میخوام تا آخرش باشم یا من  یا هیچ کس دیگه
تو قلبت چی بهت میگه
همینه فرق موندن با نموندن
نگا کن من کمم، یا تو ؟  به من باشه  فقط با تو
تو میشی فرق موندن تا نمونـدن
همینه فرق مونـدن با نمونـدن
میخوام با تو یکی باشم