تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

تو شفافی مث شیشه ای من در تو خلاصه شده ام
من ساقه و تو ریشه ای بی تو هر جایی که باشم و
قد بکشم میخشـکم     من به یاد تو بودم 
ای همه ی وجودم    هر جایی که میرفتی 
از تو دلخور نبودم    تا زمانی که گفتی
 که نمیمانی و   من خم شد پشتم کم کم
ای تو آرام جانم من نمیتوانم  بی تو زنده بمانم 
ای دردت به جانم  تو دریایی و موج منم 
ساحل را میشکنم نرو  هر روز به هر بهانه ای
میزنم بیرون از  خانه  به یک نشانه ای
انتخابی که مرا لرزاند و  قلبم را کرده ویرانه ای
دلم شکست به جان تو  که بیشترین تاثیر را
 تو بر من میگذاشتی بهانه ای بودی عزیزم 
که دومی نداشتی