تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:A#m

کنایه هات تو گوشم پره  از صدای داد
صدای پات تو خونس  خسته از گلایه ها
سرگردونم تو فکر اینم که  چجوری میتونم تورو 
دوباره برگـردونم
سرگردونم یا منم ببر با خودت ببر یا دوباره 
برگرد خونم  دوباره برگرد بی تو
 نمیشه روزارو سر کرد  بیا دوباره برگرد
  آخه نبودت چشمامو تر کرد
دوباره برگرد تویی  دلیل و مرهم هر درد
دوباره برگرد  دیگه خستم از قرصای سردرد
من با یه دنیا دلشوره اون 
میکرد موهاشو هی شونه
نمیدونم چطور دلش میومد عهد بینمونو بشکونه
زیر بارون شال دور کردنم خاطراتش دوره کردنم
تنها تا صبح قدم میزنم و 
صد بار به فکر توبه کردنم
ـــــ  کنار شومینه نگام به دوربینه
فیلم و عکسامونو نگا میکنم
میگم کی این شبای شوم میره
توام تنها تو بالکن بخند به گریه هام حال کن
بی تفاوت نه حرفی بزن نه نگا توی چشمام کن
دوباره برگرد بی تو نمیشه روزارو سر کرد
بیا دوباره برگرد  آخه نبودت چشمامو تر کرد
دوباره برگرد  تویی دلیل و مرهم هر درد
دوباره برگرد  دیگه خستم از قرصای سردرد