تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:C#m

فصل بارونی بیشه رنگ چشمـاته همیـشه
حس تازه بودن من  بی نگاه تو نمــی شـه
اگه دیروز اگه فردا  اگه با هم اگه تنـها
با توام خود خود تو  اگه حتی توی رویا
نه می افتم به پای تو  نه می میری برای من
همیشه رد پات پیداست  ـــــــــــ
 کنار رد پـای من  ـــ  کاش دوباره بودن من 
 رنگ بودن تو باشه  که در بسته ی قلبم
 باز با دستای تو   واشه
باز با دسـتای تو واشـــــــــه
تو مثله شبهای مهـتابی و بارونی وقتی که نباشی
 دلـگیـرم  و می دونی       حرفای دلم رو با اشک
 تو می گفتم  بارون که می باره باز
 یاد تو می افتم ــــ
از غم منو غم تو تب منو تب تو همه بی خبـرن
از دل منو دل تو شب منو شب تو همه بی خـبرن
ــــ  فصل بارونی  بیشه رنگ چشـماته همـیشه
.
.
.