تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

من پای پیاده  کنار ساحل صدای بارون
من کور بشم ای کاش جلو چشامه خاطره هامون
هی یادت میادش میذاشتی با عشق 
سر روی شونم  تو صدام میکردی
 بهت میگفتم  دردت به جونم
دردت به جونم      مث موهات دلم پریـشونه
آخه بی تو چطور برم خونه
چشامو تا کی گریه بلرزونه  پس تو کجایی ــــ 
نه بارون نه دریا نه جاده نه ابرا
میدونن چی میخوام من از دار دنیا
نبــودی ببینی چی اومد سر من
بیا غنچه کن  باز گل نیلوفر من