تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

اشک من پیرهنتو تر کرده
همه جا عطر تو پیچـیده ولی
ـــ  دل دیگه غربتو با ور کرده
مثل اون پرنده شکسته بال
ـــ دل من بعد تو بی لونه شده
ـــ با تو بیقراره و بی تو بیقراره
ـــ دل من راست راستی دیوونه شده
ـــ امشب هم میون این   خاطره های سردم
ـــ بی رمق دنبال اون  حادثه ای میگردم
ـــ که نفهمیدم وکی کجا تو رو ازم گرفت
دست تو جدا شد و   نگاهتو گم کـردم
چرا باید وقتی خونه دلت متروکه
ـــ واسه در زدن بازم دنبال یک بهونه گشت
ـــ وقتی راه نداره چشمام  به حریم قلب تو
ـــ چجوری میشه پی یه فرصت دوباره گشت
اشک من پیرهنتو تر کرده