تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

باید تو رو پیدا کـنم  شایدهنوزم دیر نیـست
تو ساده دل کندی ولی ـــ  تقدیر بی تقصیر نیست
ــــ با اینکه بی تاب مـنی بازم منو خط میزنی
باید تورو پیدا کـنم تو با خودت هم دشمنی
کی با یه جمله مثل منمیتونه آرومت کـنه
اون لحظه های آخر از رفتن پشـیمونت کنه
دلگیرم از این شهر سرد این کوچه های بی عـبور
وقتی به من فکر میکـنی حس میکنم از راه دور
آخر یه شب این گریه ها سوی چـشامو میـبره
عطرت داره از پیرهـنی که جا گـذاشتی میـپره
پیدات کـنم حتی اگه پروازمو پرپر کـنی
محکم بگـیرم دستــتو  احساسـمو باور کـنی