تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

تو که نیستی  هوای یه جوریه انگار خفس
بذار ببینمت  قول میدم آخرین دفعس
تو که نیـستی درارو بستم حبسم با خودم
یه چند تا میله کم داره اتاق  عین قفس
تو که نیستی  شبا جاده تا هرجا که بره
به هرجا میرسم هی هی خاطره
تو که رفتی  خودت خاطره هاتو عشق تو
به هر در زدم  این دل نشد از یاد ببره
تو که رفتی من دق کردم
دو سه شبم هق هق کردم
انقدرم از عشق خوندم که همرو عاشق کردم
چرا منو ول کردی  چرا دل دل کردی
چرا دلو احساسو  یهویی باطل کردی
اصلا بذار اسـممو دیوونه بذار هرکی نمیدونه
بدونه که دیگه نمیـتونه  دل من بدونت
انقدر از دست تو حرص خوردم
تنهایی از تو به ارث بردم تو که نیستی 
چقدر تنگه دل من به جونت
نرو   ــ خالی نکن دست
منو   ــ این من وابسـته
نرو   ــ بسه دیگه بسـه
نبودت   ــ قلبمو شکـست
تو دلت مهمونم کردی ـــ
بعدشم پنهونم کردی  رفتی تو زندونم کردی
گوشه ی این خـونه  تو منو مجنونم کردی
بعدشم مجبـورم کردی  که برم و دورم کردی
اینجوری نمیـمونه  اصلا بزار اسممو دیوونه