تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

ببینم اینکه داره به ما انقد بد میگذره 
عیب نی؟ ها؟   تو بزار برو 
منو اصاً همین شب عیـدی
ببین حالا که کنار من دل تو غمگین تره جدی
بذار برو منو حالا که  با هر کی توو تیم منه ضدی
تو بذار برو منو  بدو همه لباساتو جمع کن
تو بذار برو اصاً همه چیو یادت بره در کل
تو بزار برو منو  تنها وسط گل و الکل
تو بذار برو اصاً  همه هزینه ها رو هم سگ خور
حالا که از دل من دوره دلت
حالا که کردم همه جوره ولت
حالا که حرفام فقط  هی میده دلشوره بهت
تو بذار برو منو حالا که این قلب من کوه غمه
همه ی استرسا روی منه
بذار پس دل تو هم جون بکنه
تو بذار برو منو تو بذار برو منو 
بدو همه لباساتو جمع کن  تو بذار برو اصاً 
همه چیو یادت بره در کل تو بذار برو منو 
تنها وسط گل و الکل  تو بذار برو اصاً 
همه هزینه ها رو هم سگ خور
چی برام مونده  به جز غم یه دل تنگ
چی برام مونده؟  چی برام مونده 
به جز همین یه استایل گنگ  چی برام مونده؟
چی برام مونده  به جز یه چند تا عکس قشنگ
چی برام مونده؟  چی برام مونده 
جز اینکه بزنم خاطرتو چنگ چی برام مونده؟
تو بذار برو منو  بدو همه لباساتو جمع کن
تو بذار برو اصاً  همه چیو یادت بره در کل
تو بذار برو منو  تنها وسط گل و الکل
تو بذار برو اصاً  همه هزینه ها رو هم سگ خور