تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:C#m

ــ تو که معروفی
به دیوونگی مثل خودم که دیوونم
ــ همه میشناسن تو رو 
با منو با منو با من جونم
ــ توی چشم من تو عـزیز دلم  به زیبایی معروفی
ــ تو که معروفی
ــ تو که معروفی 
به اون خنده دلبرانت بخند آروم
ــ تو که با حرفات  آدمو میدی دست
 یه حس نامعلوم
ــ بیا بی تعارف ببر این دلو هر جا که میلته خانوم
معروفی  که خوشـگل هوایی کنی  بی وفایی کنی
معروفــــــی  که دلو میبری به جنگ
تو مریضی قشنگ معروفــــــــی
معروفی به لبخـند ژکوندتو اون عطر تندتو
معروفی  تو به چشمای روشن
دیوونه کردنت معروفــــــــی
ــ تو که معروفی 
که میـای هوایی میـکنی آدمو میری ــ آره معـروفی
تو خود خود عشقی  اصـلا که واگیری
ــ تو مثه اشکی که از گونه عاشق من سرازیری
تو که معروفی