تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

ـــ  شانه هایت را بــــرای
گریه کردن دوست دا     رم
دوست دا      رم
بی تو بودن را         بــــرای
با تو بودن دوست دارم
دوست دارم
خالی از خودخواهی من
برتر از آلایش تن
من تو را بالاتر از تن   برتر از من
دوست دارم
 ـ شانه هایت را بــــرای
گریه کردن دوست  دا     رم
دوست دا      رم
  ــ  عشق صدها چهره دارد
چشم تو آینه دارد
عشق را در چهره ی ___ 
آینه دیدن دوست دارم
در خموشی چشم ما را
قصه ها و گفتگو هاست
من تو را  ــ  در جذبه ی محراب دیـدن
دوست دارم
من تو را بالاتر از تن
برتر از من دوست دارم
     شانه هایت را بــــرای
گریه کردن دوست دا     رم
دوست دا    رم
 ـ  در هوای دیدنت
یک عمر در چله نشسـتم
چله را در مقدم عشقت شکستن
دوست دارم
بغض سرگردون ابـرم
قله ی آرامـشم تو
شانه هایت را برای گریه کردن
دوست دارم
من تو را بالاتر از تن
برتر از من دوست دارم
    شانه هایت را بــــرای
گریه کردن دوست     دا    رم
دوست دا     رم
     شانه هایت را بــــرای
گریه کردن دوست دا     رم
دوست دا      رم ، دوست دا     رم