تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

یه ستاره آرزو    کن
برای دستـایه سـردم
برای من که شبیه آرزوهای تو بودم
لحظه ای نوازشم کن  وقت گل شدن رسیـده
هنوزم آغوش امنت  بوی یاسو بوسه میـــــده
از تو هیچ وقت نمیرنجم از تو که همیشه خوبی
از تو که تنها نشونی از یه عشـقه بی غروبی
از تو هیچ وقت نمیرنـجم از تو که گمی تو دنـیام
از تو که دلهره هاتو جا گذاشـتی تویه شعرام
تو به پنجره نگاه کن تا کمی بارون ببـاره
با تو این خونه شبیه باغه گیلاسو اناره
وقتی میخندی رو ابرا یه فرشته زاده میـشه
روشنی می چکه رو شب مهربونی ساده میشـه
یه ستاره آرزو کن برای دستایه سر دم
برایه من که شبیه  آرزوهای تو بودم
لحظه ای نوازشم کن  وقت گل شدن رسیـده
هنوزم آغوش امنت بوی یـاسو بوسه میـــــده
از تو هیچ وقت نمیرنجم از تو که همیشه خوبی
از تو که تنها نشونی از یه عشقه بی غروبی ـــ
از تو هیچ وقت نمیرنـجم از تو که گمی تو دنیـام
از تو که دلهره هاتو جا گذاشـتی تویه شعرام