تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bb

با خودم، بدون تو چکار کنم
میدونم چى پیش رومونه، ولى
چه جورى باید ازش فرار کنم
هر چى که پشت سرت  یه روز شکست
ساختنش شاید یه عمر طول بکشه
گاهى هر کارى کنى فایده اى نداره
مث اولش نمیتونه بشه هر دفعه
 براى رو به رو شدن با قلبم  دنبال اونى که 
میشناختم ازت میگردم رو به روى من
 یه تصویر هزار تیکه شده ست
که با هر بار رفتنت  یه تیکه شو گم کردم
هر دفعه غریبه تر میبینمت تو چه جوری
 این همه عوض شدی با کی دارم اشتباه میگیرمت
هر چى که پشت سرت