تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

کجا بی من بی معرفت میری  بگو باز کجا بی رحم
قلبم شده پاییزش آغاز  تو جات اینجـاست
تو خونه ای که من بمونم شدم حساس و بی منطق
 مگه بی تو میتونم دیگه گذشت آب از سرم
 بازیچه شد رفت  اون آدم مغرور و خودخواه
 بچه شد رفت   هرکی میتونست 
از تو چشمای سیاهم  اینو بخونه که 
کنارت رو به راهم دیگه گذشت آب از سرم 
بازیچه شد رفت اون آدم مغرور و خودخواه
 بچه شد رفت   هرکی میتونست 
از تو چشمای سیاهم  اینو بخونه که
 کنارت رو به راهم  این روزا یک کله 
هی فکر کردم  میدونم نمونده 
چیزی واسه فکر کردن دست کم کاش 
یه بار با دیدنت یکم اون خاطره ها بـرگردن
هنوز شمعا روشنه  به عشق تو تو خونه 
این دیوونه  فقط به عشق تو میخونه
که بدونی میتونی  برگردی هنوزم
تو باشی من میمونم  می سازم و میسوزم
دیگه گذشت آب از سرم  بازیچه شد رفت