تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Fm

گفتم بمان گفتی  نگو وقتی نمیمانم
گفتم پشیمان میشوی  گفتی نمیدانم
گفتم نمـیپرسی  چه می آید سرم بی تو
گفتی نه میدانم  نه می پرسم نه میــمانم
از آنچه می آید سرم  با رفتنت گفتم
گفتم که هرکاری کنم  یاد تو می افــتم
انقدر گفتم باش  گفتم باش گفتم که
بر هرچه اسـراری کنم  یاد تو می افتم
مردم بفهمانم به تو من بیشتر از هرکــسی
ای از خودت هم بیخبر  فکر تو بودم
گفتم اگر راهی نشد به تار موی تو قسم
من از خودت هم بیشتر فکر تو بودم