تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

این اتفاقی نیست که مـن  
توو این شلوغی دیـدمـت فهمیدمت تا دیـدمـت 
 تا دیدمت فهمیدمـت
این اتفاقی نیست که مــن میبینمت بازم تو رو
انگار توو تقدیر منــی  دیگه نمیبازم تو رو
زیر بارون با توام   تو خیابون با توام
توو دلم برف  اومده ـــ   
من توو زمسـتون با توام
حرفی از رفتن نزن  نه نمیشــه
من توو خیالم با توام   تا خوبه حالم با توام
فنجون قهوم خالـیــه  اما توو فـالم با توام
خواهشی دیگه ندارم ـــ      این آخریشـــــه
این اتفاقی نیست هنوز  نگاه تو شکل منه
احساس من مثل تو  احساس تو مثل منه
این اتفاقی نیست ببین  عطرت هنوزم با منه
احساس این لحظه ی  من بدتر ازعاشق بودنه