تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

دستتو ول می کنم اگه میـتونی بـرو
یه قدم تجربه کن بی من این آینده رو
بعد من هرکی بیاد من ازش عاشق تـرم
بعد من هرکی بیاد من ازت نمیگذرم
تو نمی تونی بری  وقتی عاشقی هنوز
هرچی از تو بشنوه به خودم گفتی یه روز
زندگی کردم تورو تا نگاه آخرت
من همین نزدیکیام یه قدم پشت سـرت
بعد من هرکی بیاد باید از من بگـذره
تا کجا باید بری تا منو یادت بره
رفتنت عذابته خاطراتت با کیه
هرچی تجربه کنی بعد من تکراریه
تو نمی تونی بری وقتی عاشقی هنوز
هرچی از تو بشنوه به خودم گفتی یه روز
زندگی کردم تورو تا نگاه آخـرت
من همین نزدیکـیام یه قدم پشت سرت