تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:G#m

چشماتو بستی روم دستـاتم تو دست اون
واسه خودم میگفتم مـنم منم مجنون
عاقل نشد این عقلم میره واستاین قلبم
تمومی نداره این دردم  نگاه تو خیلی قشنگ بود
قلب من همیشه دلـتنگ بود
چشمای سیات واسه ی خودم بود 
تو همه گلاتو  شدی گلم زود
تو بودی تنهاترین لیـلام
اما شدی آرزوی شـبام
چشام منتظر به دره
آخه امشب تولد منه
نگاه تو خیلی  قـشنگ بود 
قلب من همیشه دلـتنگ بود
چشمای سیات واسه ی خودم بود 
تو همه گلاتو شدی گلم زود