تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bb

بعد از یه کم دوری بعد از یه روز سرد
خورشید تابید و روزای خوب اومد
دلخور شدیم از هم این تقصیر دوری بود
تعریف کن واسم بگو حالت چجوری بود
این زمسـتونم تموم شد  ما به دلتنـگی دچاریم
خیلیا بودن و رفتن بد و خوب خاطره داریم
من و تو امـروز می تونیم  رو تن خاطره حک شیم
پاک و عاشق مثل بارون مثل برف ساده ببخـشیم
اگه تـنها شدی امـسال همه چی برات یه باخت شد
زندگیت رفت روی تکـرار
مثل دیـروز یکنـواخت شد
یه روز تـازه شروع کن باز دوبـاره بچگی کن
زندگی ادامه داره   پس دوباره زندگی کن