تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

قبل اون این زندگی برای من
  هیچ حرف تازه ای نداشت
وقتی عاشـقی محاله هیچکسی بیاد
تو قلب تو بشینه جاش
اون حرف زدناش طرز نگاش پشت در صدای پاش
ما رازمون هیچوقت نمیشه فاش 
تا تهش بمونی کاش
ای وای دارم عاشق میشم انـگار
چشات چه کاری دستم داد 
که بردم همرو از  یاد    ای داد بی داد
تقصیر من نیست اگه یه وقتایی 
زیادی روت حساسم
اگه باعث شدی که هیچکسو به غیر چشمای تو
که تموم دنیای منه نشناسم
بیماره دلم  نمیذاره برم
بیخیال غم همیشه پشتتم تو ام جایی نرو
بینمون دوری بیاد دلو دادم دست باد
ای داد بی داد