تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:D#m

وقتی میرم، از این همه درد
به خاطر من؛ نگو برگرد
با قلب من چه ها که نکرد نبودن تو
نگو برگرد
این زخمارو به کوه بزنی؛ به پلک زدنی میریزه
وقت بردن تو اوج نبـرد
به دشمنـتم نگو برگـرد
کجا درد تو از تنم بیرون میره
چرا غمم تموم نمیشه؟
چه دور از من باشی چه با من تنـها شی
همین حـال من همیشـه
بی تو هوا نفس گیره قلـبم بهونه میگیره 
هرجا بری دلم سمتت میره ـــــــ
تا کی خیال من باشی   عشق محال من باشی 
تا کی برای قلـبم رویا    شی