تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

تو مرا از دست دادی ای دوست
من که زندگی دارم ای دوست
هرچه از عشقت کنارم ماند
به خودت میسـپارم ای دوست
بعد از تو باران  ـــــ   هنوز میـبارد
بعد از تو این خانه ، هنوز مرا دارد
در خوابم نمیبینی ، مثل مرا دیگر ــــــ
غرور من این جاست  ـــــ   
تنها نمیمانم راحت برو بگذر
آرامشی دارم که طوفان را بغل کردم
همین دیوانگی را من ، ببین ضرب المثل کردم
نه نداری ، ارزش ماندن کنـارم را نداری
هیچ نشانی تو از عاشق ها نداری
نه نداری ، تو دگر در قلب من جا نداری
بعد از تو باران  ــــــ    هنوز میبارد  ــــــ
در خوابم نمیبینی ، مثل مرا دیـگر      ــــــ
غرور من اینجاست ، 
تنها نمیـمانم راحت برو بگذر ـــــ