تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bb

دلتنگت میشم بکش دست نوازش رو سرم
پیشم بشین درد دلاتو میخرم
میشم پناهت غصه هات مال خودم
با مـن مـدارا  کن که بد عاشق شدم
چشمات قرارم رو گرفت از من
به من رحم کن بهم خیره نشو اصلا
موهات رنگ دنیای منه روی موهات
رد دستای منه ـــ تو میتونی منو آرومم کنی
من نبضم با لبخند تو میزنه
موهات رنگ دنیای منه
لب تر کن ببین دنیارو میریزم به پات
سرکن با من که جونمو میـدم برات
کار دلم دلتنگی دستاتو کم داره
یه حسی که نمیتونم بگم
چشمات قرارم رو گرفت از من
به من رحم کن بهم خیره نشو اصلا