تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

میمیرم برات نمیدونستی
میمیرم بی تو بدون چشات
رفتی از برم نمی دونستی 
که دلم بسته به ساز صدات
آرزومه که میدونستی
  که من میمیرم برات میمیرم برات
عاشقم هنوز نمی خواستی
 که بمونیو بسوزی به ساز دلم گفتی من میرم 
تو می خواستی بری تا فرداها گل خوشگلم
برو راهی نیست تا فردا ها 
از آب و گلم از آب و گلم
سفرت بخیر اگه میری از اینجا
تک و تنها تا یه شهر دور تا یه شهر دور
برو که رفتن بدون ما میرسه تا یه دنیا نور
برو که رفتن بدون ما میرسه
  تا یه دنیا نور به یه دنیا نور
سفرت بخیر برو گر شکستی ز من
میتونی دوباره بساز دوباره بساز
از دلی شکسته ناامید و خسته تو باز غرور
از دلی شکسته ناامید و خسته
 تو باز غرور تو بازم غرور
نمی خوام بیای نمیخوام 
میون تاریکی من تو حروم بشی
نمی خوام ازت نمی خوام مثه یه شمع 
بسوزی  برام تو تموم بشی
برو تا بزرگی میخوام که
  فقط آرزوم بشی آرزوم بشی