تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

زیاد که باشی زیادی میشی 
من بد نبودم تو داری میشی
هیچ وقت این احساس بهت نمی ساخت 
دلم ـــــ میخواستت دلت نمی ساخت
زیادی خوبی کردنم تهش داستانه 
واسه تو خوبی و بدی همش یکـسانه
بد عادتت کردم خودم خوب حقم داری 
خوبی که از حد بگذره ته داستانه
زیادی خوبی کردنم تهش داستانه 
واسه تو خوبی و بدی همش یکسانه
بد عادتت کردم خودم خوب حقم داری 
خوبی که از حد بگذره ته داستانه
باید بد بشم تا دلت تنگ بشه 
اما به خودت بیای شدی تنهای تنـهای
باید بد بشم باهات برم از تو دنیـات 
نبودی تو اصلا شبیه حرفات
زیادی خوبی کردنم تهش داستانه 
واسه تو خوبی و بدی همش یکسانه
بد عادتت کردم خودم خوب حقم داری 
خوبی که از حد بگذره ته داستانه