تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

خالی بود دستم میترسیدم بری هیچی نگفتم
نمیخواستم که از چشمت بیوفتم
من همه حرفامو گفتم
سعیمو کردم نگه دارم تورو با  همه سختی
من نبودم توی اون دنیا  که ساختی
دیدی آخرشم ما هردو باختیم
برو ولی همه درا رو پنجره ها رو
باز میـذارم تا که بیای
خورشیدو ماه رو حتی خدارو قسم میدم
خیلی زیاد تا که بیای
یعنی میشه بیای
من میبستم دستمو  تا تو نبینی خالی ام
تا نفهمی که نباشی بی تو   من چه حالی ام
من برات زیباترینو از  خدا میخواستمش
نه نشد باور کنم   آخر خودم میبازمت
برو ولی همه درا رو