تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

بمون با من ، بمون با من همینجا
بمون روزای آفـتابی تو راهن
بمون حس میکنم اینجا دلامون
کنار هم همیشه رو به راهن
تو از این در اگه یه لحـظه رد شی
همه چی رو به من دیوار میشه
اگه باشی صدای خنـده هامون
تو گوش کوچه ها تکـرار میشه، تکـرار
همینجایی که هستی باش
به تو وابستگی رو دوست دارم
یه وقــتایی زندگی سخـته
کنارت زندگی رو دوست دارم
همینجایی که هستی باش
به تو وابستگی رو دوست دارم
یه وقـتایی زندگی سخـته
کنارت زنـدگی  رو دوست دارم
نمی دونی مثل خوابی که هر روز
تو بیـداری برام تعبیر میشه
بمون پیشم همیشه تا ببینی
دلم از هرچی جز تو سیر میـشه
من اونقدر عاشقت هستم که حتی
به عطر پیرهنت احساس دارم
به اونایی که هم اسم تو هسـتن
یجورایی یه حس خاص دارم، احسـاس
همینجایی که هستی باش
به تو وابستگی رو دوست دارم
یه وقـتایی زندگی سخـته
کنارت زندگی رو دوست دارم
همینجایی که هستی باش
به تو وابستگی رو دوست دارم
یه وقـتایی زندگی سخـته
کنارت زندگی رو دوست دارم