تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

کسی جز خود تو شبیه تو نیست
نمیتونم اصلا شبیه تو شم
رسیدن به تو غیر ممـکن شده
نمیدونم اصلا به چی دلخوشم
تو انقدر خوبی که دریا شدی
نمیگم خودت رو تو من غرق کن
نه میشه که با تو مساوی بشم
نه میشه بگم با خودت فرق کن
من این بازی و میبازم
تو از قلبم خبر داری
تو چشمات آس گم میشه
یه عالم برگ سر داری
دیگه بسه حرفامو یادم نیار
که هرچی بهت گفتمو از برم
هنوزم میخوامت ولی لااقل
من از تو دو سه پـله پایین تـرم
نذار بیشتر از این بریزم بـهم
نذار از تو هر لحظه خواهش کنم
مسیر من و تو شروعی نداشت
چجوری میتونـم تمومش کنم