تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Gm

اگه میتونی خودتو برسون دارم نفس نمیکشم
اما پامو پس نمیکـشم من از تو دست نمیکشم
دستمو بگیر که دارم میمیرم 
دستاتو میخوام بگیرم
دارم میوفتم بگـیرم من دارم از دست میرم
یه بار دیگه اشتباه کن دوباره به چشمام نگاه کن
یه بار دیگه اشتباه کن دوباره به چشمام نگاه کن
یادت باشه نگاهتو دوست داشـتم
اولین اشتباهتو دوست داشـتم
یادت باشه نگاهمو دوست داشـتی
آخرین اشتباهمو دوست داشـتی