تغییر گام:
سرعت:120
گام اصلی:Am

گل سـنـگم گل سنـگم  چی بـگم از دل تـنـگم
مثل آفـتاب اگـه بـر من  نتابی سردم و بیرنگم
هـمـه آهـم همه در  دم   مـثـل طـوفـان پر گردم
باد مـسـتم کـه تـو صـحـرا   
می پیچم دور تو می گردم
گل سـنگم گل سنـگم  چی بـگم از دل تـنـگم
مثل آفتاب اگـه بـر من    نتابی سردم و بیرنگم
مثل بـارون اگه نـبـاری     خبر از حال من نـداری
بی تو پرپر می شم دو روزه
دل سنگــت برام می سوزه
گل سـنگم گل سنـگم    چی بـگم از دل تـنـگم