نکات این آهنگ

تغییر گام:
سرعت:90
گام اصلی:Em

من مرد تنهای شبم  ___
مهر خموشی بر لبم
 ___  تنها و غمگین رفته ام
  ___ دل از همه گسسته ام
  __  تنهای تنـــها
غمگین و رســوا
تنها و بی فردا منــم
  __  تنهای تنـــها
غمگین و رســوا
تنها و بی فردا منــم
من مرد تنهای شبم ___
مهر خموشی بر لبم
من مرد تنهای شبم __
صد قصه مانده بر لبم
 __ از شهر تو من رفته ام
  __  کوله بارم را بسته ام
  __ بی فکر فردا
با خود و تنــها
عابر این شبها منــم
ــــ  بی فکر فردا
با خود و تنــها
عابر این شبها منــم
من مرد تنهای شبم
  __ مهر خموشی بر لبم
من مرد تنهای شبم
صد قصه مانده بر لبم
 ___ از شهر تو من رفته ام
 __ کوله بارم را بسته ام
  __ بی فکر فردا
با خود و تنــها
عابر این شبها منــم
 __  بی فکر فردا
با خود و تنــها
عابر این شبها منــم
من مرد تنهای شبم __ 
مهر خموشی بر لبم
من مرد تنهای شبم
  __ صد قصه مانده بر لبم
شعر و آکورد