تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:C#m

میگن دوباره یاد من میفتی 
دروغ نبوده حرفایی که گفتی
میگن یه روزی میای سراغم
تنهام نذاشتی گوشه ی اتاقم
میگم تمومه عکسامونو داری
 دلت میگیره خیلی بیقراری
میگم هنوزم دلت باهامه 
نگاهت هنوزم دنباله نگاهـمه
دروغ محضه عشقه من میدونم 
ولی میخوام باز عاشقت بمونم
تو قلب خستم یه دنیا دردی
دروغ محضه که برمیگردی با من باشی
دروغ محضه که یاد من میفتی
باید به چشـمام راستشو میگفتی
من آرزوتم یادت نمیاد
دلم میخوادت دلت نمیخواد با من باشی
یه بغض خسته باز گلومو بسته 
کارات همیشه قلبمو شکسته
دلم گرفته حالم خرابه تمومه
اینا کاش بگی یه خوابه
میگم نباشه خوبه روزگارم 
بذار بره من طاقتش رو دارم
میگم صبوره از اینجا دوره
یه قلب عاشق پشت اون غروره