تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

 حالا که کار تو شده پر از نیرگ و ریا
حالا که دل تو شده فرسنگ ها دور ار خدا
  ــ به من نگو دوست دارم ــ  
که باورم ــ       نمیشه
 ـ نگو فقط تو رو دارم  که باورم ـ       نمیشه
به من نگو دوست دارم که باورم نمی شه
نگو فقط تو رو دارم که باورم نمیشه
 ـ  تو با این چرب زبونیت هی به من دروغ میگی
می خواهی گولم بزنی هی به من دروغ می گی
  ــ به من نگو دوست دارم ــ  
که باورم ــ       نمیشه
 ـ نگو فقط تو رو دارم  که باورم ـ       نمیشه
 حالا که کار تو شده پر از نیرگ و ریا
حالا که دل تو شده فرسنگ ها دور ار خدا
  ــ به من نگو دوست دارم ــ  
که باورم ــ       نمیشه
 ـ نگو فقط تو رو دارم  که باورم ـ       نمیشه
به من نگو دوست دارم که باورم نمی شه
   تو با دله شکسته ام انقده جفا نکن
تو اگه دوسم نداری اینجوری بد تا نکن
  ــ به من نگو دوست دارم ــ  
که باورم ــ       نمیشه
 ـ نگو فقط تو رو دارم  که باورم ـ       نمیشه
  ــ به من نگو دوست دارم ــ  
که باورم ــ       نمیشه
 ـ نگو فقط تو رو دارم  که باورم ـ       نمیشه