تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:G#m

حیف روزای رفته حیف روزای با تو
گفته بودم نباشی غصه می گیره جا تو
انتظاری ندارم از تو که داری میری
فکرش می کردم یه روز دلخوشیم بگیری
فکر دنیای ــ بی تو فکر عمری که مـیره
گفته بودی که هرگز من رو یادت نمیره
خونده بودم من ازچشات داری دل میکنی
حالا که سوخـتم من به پات حرف رفـتن می زنی
گفت دلم پیش کس دیگه ست 
حقیقت اینی که میگه ست
همیشه می دیدم پیش من نیست
یادش نگفـته بود ـــــ میخوادش
رفت همون شد که خودش می خواست 
ولی خاطره ـــــ ـــــ هاش اینجاست
تنــــــهایی می گیره همه ی دنیام 
به کی سپرده جام ـــــ
بعد دل کندن از من اینکه خواستی جدا شی
فکرش عین عذاب با کی می تونی باشی
تو قسم خورده بودی که من درکم کنی
چشمام می بندم به روت بهتره ترکم کنی
همیشه می دیدم پیش من نیست
یا دش نگفته بود ـــــ میخوادش
رفت همون شد که خودش می خواست 
ولی خاطره ـــــ ـــــ هاش اینجاست
تنــــــهایی  میگیره همه ی دنیام 
به کی سپرده جام ـــــ