تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

تو طول روز تو دل شب قدم به قـدم
با حال بد یا حال خوب رو به شمال و جنوب
با پای لخت، رو زمین سفت دندونام به هم چفت
با مشت گره کرده  میکنم غما رو خفت
گرد راه هر کی رسید تک به تک بالامو چید
ولی راست پر در آوردم نوبت منم رسید
حالا که پرواز مال منه؛ آوازم مال من
حالا که هر چی صحنه و نقشه؛ منو صدام میزنه
تو هم دسـتتو بده به من بده من
ما صدتا روحیم تو یه تن