تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:F#m

حسودیم میشه به بارون كه آروم
میشینه رو گونه هات
اما من جایی نداشتم
واسه گریه رو شونه هات
حسودیم میشه به باد
كه هرجا بخواد عطرتو میبره
اما من چی حتی خیالمم از ذهنت نمیگذره
همه زندگیمو گرفتی بهم یه دنیا غم دادی
حسودی میكنم به اینكه بدون من
بیشتر از همیشه شادی
وقتی رفتی واست یه آرزو كردم
اینكه دنیا بهتریناشو سر راحت بزاره
وقتی رفتی گفتم بهت بخشیدمت
آخه فكر میكردم كه بر میگردی دوباره
وقتی رفتی واست یه آرزو كردم
اینكه دنیا بهتریناشو سر راحت بزاره
وقتی رفتی گفتم بهت بخشیدمت
آخه فكر میكردم كه بر میگردی دوباره
حسودیم میشه به آینه
كه هر روز چشاتو میبینه
این روزا كی باهات میخنده كنارت میشینه
حسودیم میشه به عشق
كه با غریبه قسمت كردی
خوب باهات گرم میگیره،بد باهام سردی
خوش به حالت كه خوشحالی
خوش به حالت كه آزادی
حسودی میكنم به اینكه بدون من
بیشتر از همیشه شادی
وقتی رفتی