تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

کاشکی تو نگاه آخر عشق تو نگام میدیدی
توچی کردی بادل من عشقمو انگار ندیدی
قلب تو انگاری نشنید التماس اون چشامو
تو چی کردی با دل من ندیدی غم نگامو
به دلم مونده  یه بار یه روزی 
یه جایی بگی می خوامت
بگی فقط واسه من تو عزیزی و بس چشام به نامت