تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Fm

دوباره چشم وا کردم به این کابوس بیداری
دوباره صورتک ها و تفاوت های تکراری
هجوم آدم و آهن تو این تکرار بی پایان
نمیدونن کجا میرن نمیدونن که چی میخوان
دارم سرگیجه میگیرم از این دنیای آشفته
تو عکسایی که میگیرم جهان برعکس میوفته
مسیر آرزوهامو دارم گم میکنم کم کم
دارم سرگیجه میگیرم میون این همه آدم
زبون قصه خاموشه چراغ رابطه تاریک
چه شیرینن همه از دور چقدر تلخن از نزدیک
دلم میخـواست میرفتم یه جایی دور از آدم ها
دلم میخواست میرفـتم نمیدونم کجا اما
دارم سرگیجه میگیرم از این دنیای آشفته
تو عکسایی که میگیرم جهان برعکس میوفته
مسیر آرزوهامو دارم گم میکنم کم کم
دارم سرگیجه میگیرم میون این همه آدم
دارم سرگیجه میگیرم میون این همه آدم