تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Fm

پرسه میزنم تو خیابونا
سرمو میگیرم بالا رو به خدا
گرفته دلم حتی نمیدونم
کجا دارم میرم گرفته دلم
یه به تو دلم گرم بود توام که اینجوری
زدی به دلم رفتی زدی تو بدجوری
یه به تو دلم گرم بود توام که بد کردی
رفتی حرف آدم بدارو باور کردی
حالا برو بی معرفت متنفرم ازت
هرچی که رو ساخته بودم زدی زیرش با لگد
آره برو بی عاطفه برو ببین که عاشقه
برو ببین کی من میشه که میمونه پا دلت
حالا برو بی معرفت متنفرم
دروغ چرا تنگه دلم منو
بارون و غم شدیم رفیق هم
منـو قرصای سردرد منو فراموشم کرد
من شدم کوه درد من شدم کوه درد
 حالا برو بی معرفت متنفرم