تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:C

کی اشکاتو پاک میکنه ــ  شبا که غـصـه داری
 ــ دست رو موهات کی میکشه ــ وقتی منو نداری
شونه ی کی مرهم هق هقـت میشه دوبار
 ــ از کی بهونه میگیری ــ شبای بی ستـاره
برگ ریزونای پاییز کی چشم برات نشـسته
از جلوپات جمع میکنه برگای زرد وخسـته
کی منتظر میـمونه ـ حتی شبای یلدا
 ــ تا خنده رولبات بیاد ـ شب برسه به فردا
 ــ کی از سرود بارون قصـه برات میـسازه
از عاشقی میخـونه وقـتی که راه درازه
کی از ستاره بارون ، چشماشو هم میزاره
  ــ نکنه ستاره ای بیاد و یاد تورو نیاره