تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

گذشته ها گذشته دوره کن تمام زنـدگیمو
دیوونگیمو هی سادگیمو
بیا برای آخرین دفعه تو ساحلای نمدار
بدون مقصد هی راه بریم و
قسم به هرچی که تو میپرستی
تو اولین و آخرین عزیزم هستی
قسم به حلقه های اشک توی چشمام
من از تو غیر از تو چیزی نمیخوام
تو خستگیم و زندگیم و مردگیمی
شبیه حس توی عکسای قدیمی
دوست دارم تو دوست نداری عیب نداره
دل منم به اون خدا خدایی داره
قدم بزن که غم زده به سر تا پای قلب تنـهام
به جز خود تو مگه چی میخـوام
صدام گرفته بس که اسمت صدا زدم عزیزم
منو نگاه کن بهت مریـضم