تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

خواب تو بیدار توام فقط سزاوار توام
حافظ اسرار توام بخوان که تکـرار توام
باد به خانه میرسد گل به جوانه میرسد
هق هق شب ترانه ها به عاشـقانه میرسد
تو ای خود صدا ــــــــ  صدا بزن مرا
ببین دل مرا بزن به دریا
من که بـریده از منم در عطش رسیدنم
به تو چرا نمیرسم چـرا چرا نمیرسم
بخوان مرا به نام عشق بخـوان مرا به نام تو
این همه شعر ناتـمام تمامه از تمام تو
دلم ترانه خوان تو زبان بی زبان تو
بی تو و با توام هنوز در به در نشان تو
تو ای خود صدا
تو ای خود صدا ــــــــ  صدا بزن مرا
ببین دل مرا بزن به دریا
من که بریده از منم در عطش رسیـدنم
به تو چرا نمیرسم چرا چرا نمیرسم