تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bb

عشق
زخم عمیقی که هرگز خوب نمیشه عشق
یعنی تموم زندگیت تو آتیشه عشق
اشکی که داره بی اراده میریـزه عشق
باغی که دیگه تا گلوت تو پاییزه عشق
امــــــا
که عمرمونو پای عاشقی دادیم ما
زخمی رویاهای رفته به بادیم ما
با همین آرزوهای ساده شـــادیـم
زندگـــــی کن حتــی بی نشونه
فردا که شد از ما چی میمونه
زنـدگی کن    دنیا گاهی غرق دوراهیه
کی میدونه رسم دنیا چیه  زنـدگی کن
پشت هر عشق بغض یه سفر
بس که عمر آدم زود میگذره   زنـدگی کن
عشق  زخم عمیقی که هرگز خوب نمیشه عشق
یعنی تمومه زندگیت تو آتیشه عشق
اشکی که داره بی اراده میریزه عشق
باغی که دیگه تا گلوت تو پاییزه عشق
زندگـــــی کن حتــی بی نشونه
فردا که شد از ما چی میمونه  زنـدگی کن
دنیا گاهی غرق دوراهیه
کی میدونه رسم دنیا چیه  زنـدگی کن
پشت هر عشق بغض یه سفر
بس که عمر آدم زود میگذره  زنـدگی کن