تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

داشتم فراموشت میکردم اما باز دوباره دیدمت
تو غمها غوطه ور شدم چرا ؟
داشتم فراموشت میکردم اما 
تا صدات رسید به گوش من
 ــــ شـکستم بی صدا چرا ؟
داشتی میرفتی از خیال من , خزونی بود بهار من
دیـدم تورو خزونم جون گرفت
این قلب سرد و ساکتم دوباره
با نگاه گرم و بی ریا و عاشقت زبون گرفت
چرا دوباره اومدی صدا رو , جون دادی گل بهارو

زخم دل دوباره تازه شد
شوق نگاه خستمو دوباره ــــ دوختی آخر ستاره
حصرتم بی اندازه شد
یا راحتم کن و واسه همیشه , این دلو بکن ز ریشه
از خیال سرد من برو
یا باغبون شو و بهارو ــــ باز نشون بده گلارو
تو وجود خسته ام بـرو